Just a moment please,
getting sound files . . .

Adding the Final Consonants

Consonant Sounds

Letter Name Initial Final
gaw gàigk
kǎw kàikk
kǎw kùatkk
kaw kwaaikk
kaw konkk
kaw rá-kangkk
ngaw ngoongng
jaw jaanjt
chǎw chìngch--
chaw cháangcht
saw sôest
chaw cherch--
yaw yǐngyn
daw chá-daadt
dtaw bpà-dtàkdtt
tǎw tǎantt
taw montoett
taw pôo-tâott
naw nehnnn
daw dèkdt
dtaw dtàodtt
tǎw tǒongtt
taw tá-hǎantt
taw toengtt
naw nǒonn
baw bai-máaibp
bpaw bplaabpp
pǎw pûngp--
fǎw fǎaf--
paw paanpp
faw funfp
paw sǎm-paopp
maw máamm
yaw yákyy
raw ruuarn
law lingln
waw wěhnww
sǎw sǎa-laast
sǎw ruu-sěest
sǎw sǔuast
hǎw hèeph--
law jù-laaln
aw àang---
haw nók-hôokh--
( Initial ) the sound at the beginning of a syllable.
( Final ) the sound at the end of a syllable.
( - ) silent at the beginning of a syllable.
( -- ) not used at the end of a syllable.

Like our app? Please share it!

Lesson Navigation:

More to come . . .

Active Thai is a work in progress. Please check back often for new lessons.

Lesson Navigation:

More to come . . .

Active Thai is a work in progress. Please check back often for new lessons.